Projecten

Fietsparkeerproblematiek

'Een onderzoek naar manieren waarop het gedrag van het Groningse uitgaanspubliek omtrent het stallen van fietsen kan worden omgezet naar gewenst (parkeer)gedrag' 

Door het grote aantal fietsen in de binnenstad van Groningen ontstaan er voor de Gemeente Groningen complexe vraagstukken, waaronder het fietsparkeren onder het Groningse uitgaanspubliek. De SAC is daarom gevraagd om onderzoek te verrichten naar manieren waarop de gemeente het parkeergedrag van fietsers in positieve richting kan beïnvloeden. Voor dit onderzoek is er allereerst een inventarisatie gedaan van fietsstallingsmaatregelen in vijf vergelijkbare steden. Daarnaast is er een literatuuronderzoek gedaan naar factoren die invloed hebben op het fietsparkeergedrag en er zijn interviews gehouden met academici van de Rijksuniversiteit Groningen en met fietsstewards. Als laatste is er een enquête afgenomen onder het Groningse uitgaanspubliek, om het huidige gedrag van het uitgaanspubliek en de mogelijke effectiviteit van eventuele maatregelen vast te stellen. Het eindproduct is een rapport waarin de SAC de Gemeente Groningen adviseert over manieren waarop de gemeente het gedrag van het uitgaanspubliek kan beïnvloeden en hoe zij de fietsparkeerproblematiek kan aanpakken.

Februari - juli 2019

Werking P+R terreinen

'Wat is de werking van regio Groningen-Assen's P+R terreinen?'

Voor de Regio Groningen-Assen (RGA) heeft de SAC Groningen onderzocht wat de huidige werking is van de 18 P+R-terreinen in de regio Groningen-Assen om zo een duidelijk overzicht te krijgen van de P+R-terreinen. Als eerste is data verzameld over het aantal buslijnen en treinverbindingen, het aantal parkeerplaatsen, de aanwezige voorzieningen, de trend in gebruik over de periode 2014-2018, de beheerders van de P+R terreinen en de taken van deze beheerders. Vervolgens heeft het projectteam op een dinsdagochtend in december alle 18 P+R-locaties bezocht om een beeld te krijgen van de aanwezige voorzieningen, het aantal parkeerplekken, de bezettingsgraad van deze parkeerplekken, het aantal fietsenstallingen, de verbinding met het openbaar vervoer en om te verifiëren of de reeds verzamelde data 13 Secretarieel jaarverslag 2019 SAC Groningen overeenkwam met de werkelijkheid. De resultaten van het onderzoek zijn opgeleverd in de vorm van een factsheet waarop de belangrijkste bevindingen overzichtelijk gemaakt zijn. Daarnaast is een rapport aangeleverd met de complete dataverzameling als ondersteuning van en uitbreiding op de factsheet.

April 2018 - maart 2019

Led-verlichte zebrapaden

'Een inventarisatie van het effect van led-verlichte zebrapaden op de verkeersveiligheid'

Gemeente Groningen is benieuwd naar de invloed van ledverlichting op het gedrag van bestuurders omtrent zebrapaden. Daarom heeft de gemeente de SAC gevraagd een vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen led-verlichte en normale zebrapaden in de stad Groningen. Voor dit onderzoek zijn objectieve data en subjectieve data verzameld. Voor de objectieve data is bij vier verschillende led-verlichte zebrapaden in de stad de gemiddelde snelheid, de remweg en het remgedrag gemeten. Deze resultaten zijn afgezet tegen twee referentiezebrapaden (niet led-verlicht) waar dezelfde metingen zijn uitgevoerd. Hierbij is zowel gemeten hoe automobilisten zich gedragen wanneer er wel én wanneer er niet wordt overgestoken. Ook is er een enquête afgenomen waarin de mening en ervaring van gebruikers van het zebrapad binnen verschillende modaliteiten is verzameld. Het resultaat van dit project is een omgevingsanalyse en een conclusie afkomstig uit de objectieve en subjectieve data waarop een aanbeveling en advies is geschreven.

Oktober 2018 - februari 2019

Haalbaarheidsonderzoek buurtstallingen

'Ruimtelijke en financiële verkenning naar het uitbreiden van het buurtstallingen-areaal van de gemeente Groningen'

De parkeerdruk in en rondom de binnenstad neemt toe. Voor een groot deel van de binnenstad geldt dat autoverkeer is uitgesloten. Hierdoor kan slechts een beperkt deel van de binnenstad fungeren voor bewoners parkeren. Het college van bestuurders en wethouders verzocht daarom naar een onderzoek naar de mogelijkheden om extra buurtstallingen toe te voegen aan het buurtstallingen areaal. De SAC Groningen heeft dit onderzoek opgepakt en heeft een ruimtelijke en financiële verkenning uitgevoerd. Ten eerste hebben wij de behoefte naar extra parkeerplekken voor bewoners per straat in de binnenstad in kaart gebracht. Ten tweede hebben we geïnventariseerd welke parkeerlocaties er in de binnenstad zijn en welke in aanmerking komen om eventueel te worden gebruikt als buurtstalling. Ten derde is literatuuronderzoek uitgevoerd naar de eisen waaraan een parkeerlocatie dient te voldoen voor optimaal gebruikt. Vervolgens is een selectie gemaakt van zes locaties om financieel door te rekenen. De selectie is maatwerk, en tracht aan te sluiten bij de behoefte en de parkeervisie van de gemeente Groningen.

Oktober 2018 - januari 2019

Afvalproblematiek

'Onderzoek over afval in de Korrewegwijk, de West- en Oud-Indische buurt en De Hoogte'

In samenwerking met Gemeente Groningen is er onderzoek gedaan naar de afvalproblematiek in de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk en de Hoogte. Informatie over de desbetreffende overlast is geanalyseerd door middel van een enquête, die is verspreid onder de buurtbewoners. Binnen deze enquête is er speciaal aandacht besteed aan de mate van overlast in de vorm van zowel hondenpoep of verschillende soorten afval, waar deze overlast het meest wordt ervaren en welke faciliteiten er nog missen in de wijk. Uit deze enquête volgde een uitgebreide Excel-analyse van de resultaten met aanvullend kaartmateriaal. Dit heeft inmiddels twee mooie adviesrapporten opgeleverd, waarbij mede op basis van onze resultaten Gemeente Groningen in samenwerking met de coöperatieve wijkraad over is gegaan tot actie; de implementatie van hondenhaltes en 27 nieuwe afvalbakken in de Oosterparkwijk.

Januari - juli 2018

Busvervoer basisscholen

'In hoeverre is het haalbaar een schoolbus tussen P+R terrein en basisschool te laten rijden?' 

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft de SAC Groningen onderzocht in hoeverre het haalbaar is om een schoolbus vanaf P+R terreinen in Groningen naar de Widar Vrijeschool en naar International Primary School GSV te laten rijden. Dit in het kader van het ontlasten van het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de ring in Groningen. Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de kosten van een schoolbus op basis van de reizigerspotentie, welke erna voor verschillende scenario's is doorgerekend middels een break-even-analyse. Daarnaast is een enquête verspreidt om de deelname bereidheid in kaart te brengen voor zowel de schoolbus als voor een carpool-alternatief. Deze resultaten zijn vervolgens teruggekoppeld aan de directie van de scholen en aan de ouders van de leerlingen. Tijdens een brainstormsessie met de ouders van de leerlingen en uit de enquête bleek dat een groot deel van de ouders open staat voor het carpool-alternatief. Wij als SAC Groningen trachten daarom om Twente Mobiel en Groningen Bereikbaar bij elkaar te brengen zodat middels een platform van Twente Mobiel het carpoolen organisatorisch mogelijk wordt.

Januari - juli 2018

Traffic Insight Tool

'De analyse van de bereikbaarheidsgegevens' 

Groningen Bereikbaar heeft een Traffic Insight tool ontwikkeld waarmee bereikbaarheidsgegevens van Gemeente Groningen geanalyseerd kunnen worden. Vanaf september 2017 voert de SAC Groningen een controle op deze bereikbaarheidsgegevens van Groningen Bereikbaar uit, zodat de tool met bruikbare data van goede kwaliteit gevuld kan worden. Na het vullen van de Traffic Insight tool, dient de informatie uit Traffic Insight als input voor analyse-sessies waarin verschillende betrokken partijen bijeenkomen om de wekelijkse data te analyseren. De SAC Groningen bereidt deze sessies voor en begeleidt ze. Tot slot denkt de SAC Groningen mee aan een opzet voor de kwartaalverslagen die aan de stuurgroep van Groningen Bereikbaar gepresenteerd zullen worden.

Vanaf september 2017

Liftproject

'Is er behoefte aan een tweede officiële liftplaats in Groningen, en zo ja, waar?' 

Naar aanleiding van een vraag van de gemeente Groningen werd binnen dit project onderzoek gedaan naar de behoefte en locatie-mogelijkheden voor een tweede officiële liftplaats in Groningen. Tot op heden bevond de enige officiële liftplaats in Groningen zich op de oprit van het Emmaviaduct. Een antwoord op de vraag of en waar een tweede liftplaats wenselijk is, werd gegeven door een vergelijking te maken met andere steden met een liftplaats, door het uitvoeren van een locatie-onderzoek in het softwareprogramma van ArcGIS en door het opstellen, verspreiden en analyseren van een enquête onder lifters. Na de uitvoering van de analyse hebben wij de uitkomsten van het onderzoek mogen presenteren aan de gemeente Groningen. Tijdens deze presentatie is aangegeven dat dit rapport de basis zal worden van de besluitvorming over dit specifieke onderwerp. 

Juni - september 2017

Quickscan

'Het in kaart brengen van hoe werknemers naar hun werk komen en mogelijke alternatieven daarvoor' 

De SAC ontwerpt in opdracht van Groningen Bereikbaar Quickscans. De QuickScan is gebaseerd op een enquête die wordt uitgezet onder de werknemers van een bedrijf dat in relatie staat tot Groningen Bereikbaar. Aan de hand van deze enquête resultaten worden verschillende kaarten ontworpen. Hieronder vallen kaarten die de verdeling van vervoersmiddelen waarmee werknemers werk afreizen weergeven, maar ook kaarten die de potentie van verschillende vervoersmiddelen presenteren. De kaarten worden door de SAC aangevuld met een poster die de resultaten van de enquête op een statistische manier weergeeft. Deze poster bevat figuren en grafieken die onder andere de verdeling van het spitsrijden van de werknemers weergeven, evenals de groeipotentie van de maatregelen die door Groningen Bereikbaar worden aangeboden aan het desbetreffende bedrijf. MuConsult is een aangepaste versie van de Quickscan, waarbij data wordt aangeleverd en door de SAC wordt verwerkt in een GIS-analyse. Vanuit deze GIS-analyse worden resultaten verkregen die vervolgens in een Excel sheet worden verwerkt.

Vanaf maart 2017

Postcodeanalyse

'Het inzichtelijk maken waar werknemers vandaan komen en voor welke afkomstregio's het voordelig is op een een andere manier naar werk te reizen'

Werkgevers hebben vaak geen helder beeld van de reismethoden die hun werknemers gebruiken om naar werk te komen. Het overgrote deel van de werknemers reist met de auto, maar ten tijde van de Aanpak aan de Ring Zuid zal dit lang niet altijd de voordeligste reismethode zijn. Daarom heeft Groningen Bereikbaar aan de SAC gevraagd om postcodeanalyses uit te voeren. In deze analyses brengt de SAC per bedrijf voor werkgevers in kaart waar hun werknemers wonen. Daarnaast wordt voor verschillende modaliteiten de reistijd naar het desbetreffende bedrijf inzichtelijk gemaakt. Het eindresultaat bestaat uit zeven kaarten waarop bedrijven in één oogopslag kunnen zien waar hun werknemers vandaan komen en voor welke afkomstregio's het voordelig is om op een andere manier naar werk te reizen. De SAC heeft al verscheidene postcode analyses uitgevoerd, waaronder die voor Hefpunt, Martini ziekenhuis, Atos, Ordina, MVGM, GSV en Onderwijsgroep Noord. De postcode analyses worden niet altijd in dezelfde vorm uitgevoerd. Voor Widar en GSV zijn aangepaste postcodeanalyses uitgevoerd waarbij de focus lag op de potentie van het inzetten van schoolbussen voor de leerlingen van de basisscholen.

Vanaf maart 2017

Stad aan de Hunze

'De Hunze in haar oude glorie herstellen in het huidige stedelijke landschap van Groningen, dat is de opgave'

De ambitie van Stichting het Groninger Landschap om de Hunze weer te verbinden van de bron tot aan het wad, raakt na twee decennia aan herstelmaatregelen in een vergevorderd stadium. Een ontbrekende schakel in deze verbinding is de stad Groningen, waar de Hunze ruim baan heeft gemaakt voor stedelijke uitbreidingen en infrastructurele ontwikkelingen, zoals het Eemskanaal. Maar welke argumenten dienen er te worden aangedragen om over te gaan tot deze herstelopgave? En waar dient rekening mee te worden gehouden? Hoe zijn gelijksoortige projecten uitgevoerd? En wie zijn de belanghebbenden? Met deze vragen is de SAC aan de slag gegaan, met als gevolg en uitgebreid en veelzijdig rapport, een stapje in de richting van het herstellen van de Hunze in het huidige stedelijke landschap!

Juni - december 2016

Venstertijden

´Hoe kunnen we te allen tijde de venstertijden handhaven en hoe kunnen we dit digitaliseren?'

Dat is de vraag waarmee Gemeente Groningen en het Urban Gro Lab ons voor hebben benaderd. Venstertijden zijn er om de binnenstadlogistiek te bundelen in een beperkt tijdvak, zodat hinder wordt geminimaliseerd. Momenteel wordt de handhaving van de venstertijden door Stadstoezicht uitgevoerd, alleen kan deze niet altijd op elke plek binnen het gebied aanwezig zijn. De SAC heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, beperkingen en consequenties van gedigitaliseerde handhaving van de venstertijden. Vervolgens hebben wij gemeente Groningen geadviseerd om over te gaan op digitale handhaving door middel van camera kentekenherkenning. Met dit systeem, automatic number plate recognition (ANPR), kunnen voertuigen, met een vergunning om het venstertijden gebied te betreden, gemakkelijk worden gecontroleerd.

Juli - oktober 2016

Noorderpoort

'Van opleidingslocatie naar sportfaciliteit op het Europapark, maar hoe?'

In de stad Groningen zitten meer dan 8000 studenten op het Noorderpoort, verspreid over diverse locaties. In het kader van Beter Benutten is het Noorderpoort samen met de gemeente Groningen een grote sportlocatie gaan bouwen op het Europapark. Alle studenten van het Noorderpoort in de stad Groningen moeten hier wekelijks gaan sporten. De SAC heeft onderzocht hoe alle studenten vanaf hun opleidingslocatie naar de sportfaciliteit op het Europapark kunnen reizen. Eerst een ruimtelijke analyse: 'In hoeverre is de sportfaciliteit in Europapark te bereiken met diverse modaliteiten?'. Ook is een sociale analyse uitgevoerd: 'Hoe reizen de verschillende studenten op dit moment het liefst naar school?'. Tot slot een derde deelproject: 'Is een fietsleensysteem voor de studenten van het Noorderpoort haalbaar?'.

Januari - september 2016

Alfa-college

'Een analyse naar routekeuzes en reismotivaties van de deelnemers van het Alfa-college'

De SAC heeft een bereikbaarheidsanalyse gedaan voor de Groningse vestigingen van het Alfa-college. Met de gevolgen van Aanpak Ring Zuid en verbouwing van de Spoorzone in het vooruitzicht, is het voor het Alfa-college van belang te begrijpen hoe hun deelnemers zich verplaatsen en waardoor hun routekeuze tussen huis en school beïnvloed wordt. Binnen het Alfa-collegeproject is intensief samengewerkt met personeel en studenten van het Alfa-college. Net als bij de 'Student op de fiets' is er gebruik gemaakt van een grote variëteit van onderzoeksmethoden, te weten een locatie-analyse, enquête, diepte-interviews en poorttellingen.

September 2014 - september 2015

Student op de fiets

'Het in kaart brengen van het fietsgedrag van Groninger studenten'

Het eerste onderzoek van de SAC Groningen. In opdracht van Groningen Bereikbaar is een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van de vestigingen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. In juni 2014 is het adviesrapport 'De student op de fiets' opgeleverd. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de vervoerstromen van studenten, wordt de bereikbaarheid van de verschillende onderwijslocaties geanalyseerd en worden adviezen voor het verbeteren van deze bereikbaarheid gepresenteerd.

September 2013 - juni 2014