Projecten

Verkenning busvervoer en carpoolen

'Biedt carpoolen met behulp van schoolbussen een oplossing voor het ontlasten van het verkeer en is hier genoeg belangstelling voor?'

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft de SAC Groningen onderzocht in hoeverre het haalbaar is om een schoolbus vanaf P+R terreinen in Groningen naar de Widar Vrijeschool en naar International Primary School GSV te laten rijden. Dit in het kader van het ontlasten van het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de ring in Groningen. 

Als eerst is een inventarisatie gemaakt van de kosten van een schoolbus op basis van de reizigerspotentie, welke erna voor verschillende scenario's is doorgerekend middels een break-even-analyse. Daarnaast is een enquête verspreidt om de deelname bereidheid in kaart te brengen voor zowel de schoolbus als voor een carpoolalternatief. Deze resultaten zijn vervolgens teruggekoppeld aan de directie van de scholen en aan de ouders van de leerlingen. Tijdens een brainstormsessie met de ouders van de leerlingen en uit de enquête bleek dat een groot deel van de ouders open staat voor het carpoolalternatief. 

Afvalproblematiek Groningen

'Waar wordt afvalproblematiek als overlast ervaren en op welke manier kan dit worden verholpen?'

Voor dit project in samenwerking met Gemeente Groningen is er onderzoek gedaan naar de afvalproblematiek in de Oosterparkwijk, de Korrewegwijk en de Hoogte. Informatie over de desbetreffende overlast is geanalyseerd door middel van een enquête, die is verspreid onder de buurtbewoners. Binnen deze enquête werd speciaal aandacht besteedt aan de mate van overlast in de vorm van zowel hondenpoep of verschillende soorten afval, waar deze overlast het meest wordt ervaren en welke faciliteiten er nog missen in de wijk. 

Uit deze enquête volgde een uitgebreide Excel analyse van de resultaten met aanvullend kaartmateriaal. Dit heeft inmiddels twee mooie adviesrapporten opgeleverd, waarbij mede op basis van onze resultaten Gemeente Groningen in samenwerking met de coöperatieve wijkraad over is gegaan tot actie; de implementatie van hondenhaltes en 27 nieuwe afvalbakken in de Oosterparkwijk!

Traffic Insight 

'Met deze gegenereerde verkeers- en vervoersgegevens kan inzicht worden verkregen in hoe verkeersaantallen en reistijden zich ontwikkelingen in en rond Groningen'

Groningen Bereikbaar heeft een Traffic Insight tool ontwikkeld waarmee bereikbaarheidsgegevens van Gemeente Groningen geanalyseerd kunnen worden. Vanaf september 2017 voert de SAC Groningen een controle op deze bereikbaarheidsgegevens van Groningen Bereikbaar uit, zodat de tool met bruikbare data van goede kwaliteit gevuld kan worden. Na het vullen van de Traffic Insight tool, dient de informatie uit Traffic Insight als input voor analyse sessies waarin verschillende betrokken partijen bijeenkomen om de wekelijkse data te analyseren. De SAC Groningen bereidt deze sessies voor en begeleidt ze. Tot slot denkt de SAC Groningen mee aan een opzet voor de kwartaalverslagen die aan de stuurgroep van Groningen Bereikbaar gepresenteerd zullen worden.

OV Tool

'De nieuwe tool moet het mogelijk maken om data en statistieken betreft het openbaar vervoer overzichtelijk weer te geven' 

In opdracht van Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de SAC de opdracht gekregen het programma van eisen en het aanbestedingsdocument voor het ontwikkelen van een nieuwe ICT-tool te verzorgen.De huidige tool wordt voornamelijk door het OV-bureau gebruikt om OV-gegevens te analyseren en te rapporteren. In verband met een aflopende licentie van de huidige tool zal een nieuwe tool moeten worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om data en statistieken betreft het openbaar vervoer overzichtelijk weer te geven. Middels literatuuronderzoek, focusgroepen en interviews gaat de SAC Groningen de eisen en wensen van Groningen Bereikbaar en het OV-bureau achterhalen om deze te rapporteren als een programma van eisen en een aanbestedingsdocument voor het uitschrijven van een tender.

Liftproject

'Is er een behoefte aan een tweede liftplaats in Groningen en waar kan deze het best worden geïmplementeerd?'

Naar aanleiding van een vraag van de gemeente Groningen werd binnen dit project onderzoek gedaan naar de behoefte en locatiemogelijkheden voor een tweede officiële liftplaats in Groningen. Tot op heden bevindt de enige officiële liftplaats in Groningen zich op de oprit van het Emmaviaduct. Antwoord op de vraag of en waar een tweede liftplaats wenselijk is, werd gegeven door een vergelijking te maken met andere steden met een liftplaats, het uitvoeren van een locatieonderzoek in het softwareprogramma van ArcGIS en het opstellen, verspreiden en analyseren van een enquête onder lifters. Na de uitvoering van de analyse hebben wij mogen presenteren voor de gemeente Groningen wat de uitkomsten waren van dit onderzoek. Tijdens deze presentatie is aangegeven dat dit rapport de basis zal worden van de besluitvorming over dit specifieke onderwerp. 

Beekherstel de Hunze

'De Hunze in haar oude glorie herstellen in het huidige stedelijke landschap van Groningen, dat is de opgave'

De ambitie van Stichting het Groninger Landschap om de Hunze weer te verbinden van de bron tot aan het wad, raakt na twee decennia aan herstelmaatregelen in een vergevorderd stadium. Een ontbrekende schakel in deze verbinding is de stad Groningen, waar de Hunze ruimbaan heeft gemaakt voor stedelijke uitbreidingen en infrastructurele ontwikkelingen, zoals het Eemskanaal. Welke argumenten dienen er te worden aangedragen om over te gaan tot deze herstelopgave? En waar dient rekening mee te worden gehouden? Hoe zijn gelijksoortige projecten uitgevoerd? En wie zijn de belanghebbenden? Met deze vragen is de SAC aan de slag gegaan, met als gevolg en uitgebreid en veelzijdig rapport, een stapje in de richting van het herstellen van de Hunze in het huidige stedelijke landschap!

Noorderpoort

'Van opleidingslocatie naar sportfaciliteit op het Europapark, maar hoe?'

In de stad Groningen zitten meer dan 8000 studenten op het Noorderpoort, verspreid over diverse locaties. In het kader van Beter Benutten is het Noorderpoort samen met de gemeente Groningen een grote sportlocatie gaan bouwen op het Europapark. Alle studenten van het Noorderpoort in de stad Groningen moeten hier wekelijks gaan sporten. De SAC heeft onderzocht hoe alle studenten vanaf hun opleidingslocatie naar de sportfaciliteit op het Europapark kunnen reizen. Eerst een ruimtelijke analyse: 'In hoeverre is de sportfaciliteit in Europapark te bereiken met diverse modaliteiten?'. Ook is een sociale analyse uitgevoerd: 'Hoe reizen de verschillende studenten op dit moment het liefst naar school?'. Tot slot een derde deelproject: 'Is een fietsleensysteem voor de studenten van het Noorderpoort haalbaar?'

Venstertijden

´Hoe kunnen we ten allen tijden de venstertijden handhaven en hoe kunnen we dit digitaliseren?'

Dat is de vraag waarmee Gemeente Groningen en het Urban Gro Lab ons voor hebben benaderd. Venstertijden zijn er om de binnenstadlogistiek te bundelen in een beperkt tijdvak, zodat hinder wordt geminimaliseerd. Momenteel wordt de handhaving van de venstertijden door Stadstoezicht uitgevoerd, alleen kan deze niet altijd op elke plek binnen het gebied aanwezig zijn. Wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, beperkingen en consequenties van gedigitaliseerde handhaving van de venstertijden. Vervolgens hebben wij gemeente Groningen geadviseerd om over te gaan op digitale handhaving door middel van camera kentekenherkenning. Met dit systeem, automatic number plate recognition (ANPR), kunnen voertuigen, met een vergunning om het venstertijden gebied te betreden, gemakkelijk worden gecontroleerd!

Monitoring Quick Scan

'Hoe reizen uw werknemers naar het werk?'

Om het reisgedrag van werknemers van verschillende bedrijven in kaart te kunnen brengen is de SAC door Groningen Bereikbaar gevraagd om een QuicksScan te ontwerpen. De QuickScan is gebaseerd op een enquête die wordt uitgezet onder de werknemers van een bedrijf dat in relatie staat tot Groningen Bereikbaar. Aan de hand van deze enquête resultaten worden verschillende kaarten ontworpen. Hieronder vallen kaarten die de verdeling van vervoersmiddelen waarmee werknemers werk afreizen weergeven, maar ook kaarten die de potentie van verschillende vervoersmiddelen presenteren. De kaarten worden de SAC aangevuld met een poster die de resultaten van de enquête op een statistische manier weergeeft. Deze poster bevat figuren en grafieken die onder andere de verdeling van het spits rijden van de werknemers weergeven, evenals de groeipotentie van de maatregelen die door Groningen Bereikbaar worden aangeboden aan het desbetreffende bedrijf. 

Student op de fiets

'Uit de auto, op de fiets!'

Tussen de zomers van 2013 en 2014 hebben we ons eerste grote onderzoek uitgevoerd. Met de aanstaande ombouw van de zuidelijke ringweg wil Groningen Bereikbaar autoforensen graag een (tijdelijk) alternatief kunnen bieden. Het alternatief bij uitstek, het openbaar vervoer, zit in de ochtendspits echter voor meer dan zeventig procent vol met studenten. Daarom heeft ons onderzoek gezocht naar een antwoord op de vraag hoe we studenten kunnen motiveren om op de fiets naar college te gaan en hoe we de stad in moeten richten om met de verhoogde fietsdruk om te kunnen gaan.

De resultaten zijn gepubliceerd in het adviesrapport 'De student op de fiets' terwijl de uitkomsten van het rapport zijn behandeld in de Groningse gemeenteraad en de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen. Bovendien komen een aantal van onze ideeën terug in de nieuwe fietsstrategie van Groningen.