Analyse Martini Trade Park

Het gebied van Martini Trade Park ontwikkelt een nieuwe gebiedsvisie die ervoor moet zorgen dat het bedrijventerrein in de toekomst een gebied wordt dat uitnodigt om er te werken en te recreëren. De SAC heeft ten behoeve van deze gebiedsvisie onderzoek verricht naar mogelijkheden voor duurzamere vormen van mobiliteit op het terrein. Om de potentie op het gebied van duurzamere vormen van mobiliteit te kunnen peilen, is eerst de huidige situatie geschetst. Hiervoor is een enquête opgesteld voor werknemers, waar inzicht wordt verkregen in vervoersstromen, voorkeuren en ontwikkelingspotenties in het gebied van Martini Trade Park. Aan de hand van de enquêteresultaten zijn de verschillende gegevens over het reisgedrag van werknemers schematisch weergegeven. Ook is in de enquête ingegaan op gewenste voorwaarden om met de fiets (in plaats van de met de auto) naar het werk te gaan. Hiermee is de motivatie om in het vervolg met de fiets te gaan, ingeschat. Het eindproduct is een serie factsheets gebaseerd op de Quickscan, met verdere toelichting verwerkt in een eindrapport. Het eindproduct moet ervoor zorgen dat duidelijk is wat de huidige mobiliteitssituatie is en hoe werknemers kunnen worden gestimuleerd hierin duurzamere keuzes te maken.